Havenbewaking

Leer over de haven en de risico’s in havengebied: wat is een haven, cargo, drugsproblematiek, piraterij, smokkel, etc.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Gedurende deze opleiding leert u als bewakingsagent het correct uitvoeren van taken en missies op havenfaciliteit, met inachtneming van het wettelijk kader.

 

Programma

 • Kennis van de haven als werkomgeving (4u)
 • Security in de haven (4u)
 • Bewakingsmethodes en -technieken in de haven (8u)

 

Praktisch

Doelgroep
Elke bewakingsagent die zijn functie uitoefent in een havenfaciliteit en dit voor de volgende bewakingsactiviteiten:

 • Statische bewaking van goederen (act. 1)
 • Mobiele bewaking van goederen en interventie na alarm (act. 2)
 • Doorzoeken van goederen (act. 9)
 • Toezicht op en controle van personen (act. 13)

Aantal uren
16 uren (2 lesdagen en 1 examenmoment).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest Psychotechnisch Onderzoek
 • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent
 • Inschrijving is enkel mogelijk door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst waartoe u behoort en waarvoor u over een identificatiekaart beschikt

Attest
Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Havenbewaking.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons