Privacyverklaring

Privacyverklaring voor klanten van Securitas die enkel beroep doen op mobiele diensten en alarmcentralediensten in ruime zin.

 

Algemeen  Deze privacyverklaring beoogt de naleving van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (EU General Data Protection Regulation 2016/679). 
Toepassingsgebied

Behoudens andere contractuele afspraken zoals bv in een specifieke verwerkersovereenkomst, is onderstaande specifiek van toepassing voor klanten van Securitas en de met haar verbonden venootschappen die enkel gebruik maken van volgende dienstverlening:

 • Mobiele interventie en rondes
 • Alarmcentrale-diensten in ruime zin

Securitas verwijst hiervoor naar de onderliggende overeenkomst.

Als “uw persoonsgegevens” zijn te beschouwen “alle persoonsgegevens die Securitas in het kader van het contract met de klant verwerkt, ongeacht of deze gerelateerd zijn aan de klant zelf of andere betrokkenen”. 

Minimale verwerking

Securitas biedt u oplossingen aan inzake security waarvoor het persoonsgegevens verwerkt.  Securitas hanteert hierbij het principe van minimale verwerking en zal dus geen persoonsgegevens van u opvragen en verwerken die niet ter zake doen of niet in verhouding zijn tot de specifieke doeleinden hieronder bepaald.

Securitas merkt op dat de verwerking van hoger genoemde gegevens van u noodzakelijk zijn om verdere dienstverlening te kunnen aanbieden. 

Verwerker Securitas is in deze contractuele verhouding te beschouwen als een verwerker van uw persoonsgegevens ; u bent te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke, gezien u het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, met name door uw keuze voor een Securitas-oplossing.
Categorieën Volgende categorieën persoonsgegevens worden door Securitas verwerkt:
 • Naam
 • Voornaam
 • (vast) telefoonnummer
 • GSM-nummer
 • Ondernemingsnummer
 • E-mail adres
 • Nr / identificatie contract
 • Financiële informatie in het kader van het contract
 • Vocale berichten
 • Klantenfeedback
 • Marketingvoorkeuren
 • Contactgegevens van derden (in het kader van verwittiging) 
 • Contractinformatie zoals start- en einddatum
 • Camerabeelden
 • Communicatie inzake de uitvoering van het contract
Doeleinden

Deze gegevens worden alleen verwerkt met volgende doeleinden voor ogen:

 • De uitvoering van de overeenkomst inzake mobiele interventie en rondes en alarmcentralediensten
 • De administratieve opvolging hiervan
 • Verbetering inzake dienstverlening
 • De diensten van direct marketing
 • De verwerking van klantenfeedback
 • De facturatie en boekhouding
 • De naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen
 • De opvolging van de prestaties
 • De uitvoering van studies, testen, statistieken
 • De communicatie inzake de uitvoering van het contract
Overdracht gegevens Securitas geeft deze persoonsgegevens niet door aan andere partijen dan deze die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening of voor de naleving van een wettelijke verplichting. Securitas draagt deze gegevens niet over aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte, zonder te waken over een gelijkwaardig beschermingsniveau voor uw gegevens.
Termijn van verwerking Securitas verwerkt deze gegevens gedurende de looptijd van de onderliggende overeenkomst, vermeerderd met de door de wet opgelegde termijnen, of omwille van afhandeling van facturatie en betaling.  Hierna worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd (hierdoor verliezen ze het karakter van persoonsgegeven en is de privacyregelgeving niet meer van toepassing).
Informatieveiligheid Securitas wenst een hoog beschermingsniveau inzake deze persoonsgegevens te garanderen, door de passende technische en organisatorische maatregelen te treffen, rekening gehouden met de risico's, de stand van de techniek, uitvoeringskosten en de aard van de persoonsgegevens. Inzake dit beleid en vereisten verwijst Securitas hiervoor naar de ISO 27001 norm inzake Informatieveiligheid.
Contactpersonen / contactgegevens van derden Wanneer u als klant van Securitas, en verwerkingsverantwoordelijke, contactgegevens zoals naam, voornaam, GSM nr doorgeeft voor de afhandeling van alarmen, dan bent u verantwoordelijk voor het akkoord van deze derden, en dan verwerkt Securitas die gegevens alleen voor dat specifieke doel. Securitas raadt u aan betrokken personen of 'derden' te verwijzen naar deze privacy-verklaring, en verwijst hiervoor naar uw overeenkomst.
Minderjarigen U bent als klant verantwoordelijke voor het aangaan van een contract met Securitas.  In die hoedanigheid bent u meerderjarige en kan u als ouder/voogd de contactgegevens van minderjarigen aan Securitas bezorgen als klant. De ontvangst van deze contactgegevens is te beschouwen als een akkoord met de verwerking ervan door Securitas.
Rechten van betrokkenen

De privacy -regelgeving voorziet onder bepaalde voorwaarden volgende rechten voor betrokkenen:

 • Recht van inzage
 • Recht op verbetering
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar
 Als verwerker van persoonsgegevens zullen wij u als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens bijstaan in het vrijwaren van de rechten van de betrokkenen inzake gegevensbescherming 
Contactgegevens

Voor vragen in verband met de dienstverlening en uitvoering van de overeenkomst, en operationele zaken, verwijzen wij u door naar uw vaste contactpersoon bij Securitas.

Securitas waarborgt de rechten hierboven,  uit te oefenen via contact met de Data Protection Officer (DPO) via volgende kanalen:

 • E-mail : dpo@securitas.be
 • Adres:  DPO Securitas, Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Securitas, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit,

 • Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel +32 (0)2 274 48  00
 • E-mail: contact@apd-gba.be
Updates  Updates van deze privacyverklaring zullen op deze locatie worden bijgehouden.