Commercieel vertegenwoordiger

Hoe uw klanten zo goed mogelijk adviseren binnen een wettelijk kader?

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding kent u het wettelijk kader van de sector van de private veiligheid. Dit traject begeleidt u ook in het maken van culturele en ethische re􆙬ecties die eigen zijn aan een commerciële context.

 

Programma

  • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (40u)
  • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (12u)
  • Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen (8u)

Voordeel: Om u voor te bereiden op het examen van Selor, wordt bijkomend een halve dag coaching voorzien (4u).

 

Praktisch

Doelgroep
De personen belast met de commerciële relaties met de klanten van een onderneming

Aantal uren
60 uren (8 lesdagen + 4 uur coaching + 3 examenmomenten)

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat

Attest
Bekwaamheidsattest – Commercieel Vertegenwoordiger