Skip to main content

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Overeenkomst: het contract tussen Securitas en de Klant met betrekking tot de levering van monitoringdiensten, met inbegrip van deze algemene en bijzondere voorwaarden en alle bijlagen of bijvoegsels bij het voornoemd monitoringcontract.

Securitas: het Securitas-bedrijf dat in de Overeenkomst is gespecificeerd.

Securitas Groep: Securitas en haar Verbonden Vennootschappen.

Verbonden Vennootschap(pen) van Securitas: elke entiteit (i) die direct of indirect zeggenschap heeft over Securitas; (ii) die onder dezelfde directe of indirecte eigendom of zeggenschap valt als Securitas; of (iii) die direct of indirect eigendom is van of onder de zeggenschap valt van Securitas. Voor deze doeleinden wordt een entiteit geacht onder de zeggenschap te staan van een andere entiteit indien die andere   entiteit   vijftig   procent   (50%)   of   meer   van de stemmen in die entiteit heeft, en/of in staat is haar zaken te leiden en/of zeggenschap uit te   oefenen over   de samenstelling van haar raad van bestuur of een gelijkwaardig orgaan.

Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, die een monitoringcontract aangaat met Securitas.

Diensten: de monitoringdiensten die Securitas op grond van de Overeenkomst dient te leveren.

Site(s): de site(s) waar de Diensten worden geleverd, conform de bepalingen van de Overeenkomst.

Vergoeding: de bedragen die Securitas aan de Klant aanrekent voor de levering van   de   Diensten,   zoals   gespecificeerd   in   de Overeenkomst, alsmede bedragen aangerekend voor eventuele extra diensten die tussen de partijen zijn overeengekomen. Deze bedragen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene en bijzondere voorwaarden.

Schriftelijk of geschreven document: elke schriftelijke communicatie die is ondertekend door   een   persoon   die   gemachtigd   is   om   de betrokken partij te    vertegenwoordigen,    met    inbegrip    van     maar niet     beperkt     tot gedrukte documenten, faxen, e-mails en andere elektronische communicatiemiddelen.

Schade: schade zoals in de toepasselijke   wetgeving   bepaald,   met inbegrip van   maar   niet   beperkt   tot   vorderingen,    verliezen, aansprakelijkheden, schade,   rechtsvorderingen,   eisen   of    kosten (inclusief    maar    niet    beperkt tot alle redelijke   advocaatkosten   of gerechtskosten die een partij kan oplopen als gevolg van of in verband met de levering van de Diensten in het kader van de Overeenkomst).

Sancties: economische of financiële sancties, handelsembargo’s of andere gelijkaardige restrictieve maatregelen zoals opgelegd,

beheerd of afgedwongen door de Europese Unie, de overheden van andere lidstaten van de Europese Unie, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de regering van de Verenigde Staten of een overheidsinstelling van de Verenigde Staten (inclusief OFAC, the US State Department, the US Department of Commerce en the US Department of Treasury) of elke gelijkaardige regulator van elk ander land relevant voor de Overeenkomst.

Sanctielijst: elk van de lijsten van specifiek aangeduide onderdanen, personen of entiteiten (of gelijkaardig) in verband met Sancties, elk zoals aangepast, toegevoegd of vervangen.

1. OMVANG EN UITVOERING VAN DE DIENSTEN

1.1. Diensten en uitrusting. Securitas gaat akkoord om de Diensten aan de Klant te leveren overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst. Alle door Securitas geleverde uitrusting, software, materialen en/of documentatie blijven steeds eigendom van Securitas, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als er Diensten worden geleverd voor de Ingangsdatum is de Overeenkomst eveneens van toepassing op deze Diensten.

1.2. Aanbiedingen, prijzen- en kostenramingen. Aanbiedingen van Diensten en ramingen van prijzen en kosten gerelateerd aan de Diensten die uitgaan van Securitas zijn louter informatief; ze verlenen geen recht aan de Klant en binden Securitas niet. Securitas wordt enkel gebonden door een ondertekende Overeenkomst met de Klant.

1.3. Instructies door de Klant. Securitas is niet verplicht om andere instructies van de Klant te volgen dan die welke in de Overeenkomst zijn gespecificeerd. Als de Klant tijdens de uitvoering van de Diensten instructies buiten het kader van de Overeenkomst geeft die de uitvoering van de Diensten wijzigen of beïnvloeden, is de Klant als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die uit die instructies voortvloeien en dient hij Securitas in verband daarmee te vrijwaren en schadeloos te stellen.

1.4. Aanvragen voor aanpassingen, toevoegingen en/of verminderingen van de Diensten. Onder voorbehoud van de bepalingen van de Overeenkomst mag elke partij redelijke aanpassingen en/of toevoegingen aan de Diensten vragen mits voorafgaande schriftelijke kennisstelling daarvan aan de andere partij. Indien dergelijke aanpassingen en/of toevoegingen naar het oordeel van Securitas een aanpassing van de Vergoeding of van de Overeenkomst vereisen, zal Securitas de Klant in kennis stellen van de vereiste aanpassing van de Vergoeding of van de De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen over alle gevraagde aanpassingen en/of toevoegingen aan de Diensten, de Vergoeding en/of de Overeenkomst. Ingeval de Klant het noodzakelijk acht om de door Securitas geleverde Diensten te verminderen, zal de Klant Securitas hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen over de gevraagde verminderingen en de vergoeding voor Securitas als gevolg van deze verminderingen. Eventuele wijzigingen aan de Diensten, Vergoeding en/of de Overeenkomst zijn pas bindend voor de partijen als alle aanpassingen, toevoegingen en/of verminderingen van de Diensten schriftelijk zijn overeengekomen met een bevoegde manager van de betrokken partij. Tenzij een dergelijk akkoord wordt bereikt, blijven de Diensten, Vergoeding en de Overeenkomst ongewijzigd. Voor alle duidelijkheid: het personeel van Securitas die de Diensten levert, is niet gemachtigd om in te stemmen met aanpassingen, toevoegingen en/of verminderingen van de Diensten. Het is Securitas toegestaan de Overeenkomst te wijzigen teneinde te voldoen aan instructies en orders van overheidswege alsmede aan wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de Diensten. Dergelijke wijzigingen worden geacht door de Klant te zijn aanvaard, tenzij de Klant er zich uitdrukkelijk schriftelijk tegen verzet binnen zeven (7) werkdagen na de kennisgeving ervan. In dat geval heeft Securitas het recht om de Overeenkomst om gegronde redenen te beëindigen overeenkomstig artikel 8.1 hieronder.

1.5. Personeel. Het personeel van Securitas dat de Diensten levert, kunnen werknemers zijn van Securitas of andere personen die Securitas of haar onderaannemers heeft ingehuurd voor de Diensten. Securitas heeft het recht om het aan de Diensten toegewezen personeel op elk gewenst moment te De Klant mag veranderingen in het personeel van Securitas vragen, maar Securitas zal naar eigen goeddunken bepalen welke maatregelen op basis van een dergelijk verzoek dienen te worden genomen. Verzoeken van de Klant om personeel te veranderen moeten schriftelijk gebeuren, met opgave van de redenen voor het verzoek.

1.6. Onderaannemers. Securitas kan gebruik maken van onderaannemers om sommige of alle Diensten te Securitas zal verantwoordelijk haar voor die onderaannemers, behoudens de in de Overeenkomst en deze algemene en bijzondere voorwaarden beschreven beperkingen van aansprakelijkheid.

1.7. Middelenverbintenis. Securitas garandeert geen resultaat van de Diensten en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor de beveiliging op de Site(s) van de Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, wordt Securitas niet aangesteld als veiligheidsadviseur. Securitas geeft geen expliciete of impliciete garantie dat de Diensten verlies of schade zullen voorkomen.

2. VERBINTENISSEN VAN DE KLANT

2.1. Samenwerking. De Klant dient te allen tijde met Securitas samen te werken om Securitas in staat te stellen de Diensten onder de best mogelijke omstandigheden te leveren. Dit houdt onder meer in dat de Klant (i) voor het personeel van Securitas een veilige en gezonde werkomgeving moet voorzien in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, (ii) alle relevante informatie moet verstrekken en toegang en hulp moet bieden die Securitas redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten zonder onderbreking uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschikte kantoorruimte en -voorzieningen, en (iii) Securitas   onmiddellijk   in   kennis   moet stellen van alles wat van invloed kan zijn op de veiligheid van Securitas, de risico's voor Securitas en de verplichtingen van Securitas uit hoofde van de Overeenkomst alsmede alles wat waarschijnlijk zal leiden tot een stijging van de kosten van Securitas voor het verlenen van de Diensten.

2.2. Verklaring m.b.t. de Sanctielijs De Klant verklaart en garandeert dat het geen persoon betreft die op een Sanctielijst staat of (direct of indirect) eigendom is van of gecontroleerd wordt door een persoon die op een Sanctielijst staat. Voor de toepassing van dit Artikel 2.2., hebben “eigendom” en “controle” de betekenis die aan deze begrippen wordt gegeven in de toepasselijke Sancties of in elke officiële richtlijn in verband met zulke Sancties.

2.3. Verklaring m.b.t. verboden activiteiten. De Klant verklaart en garandeert dat hij, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, activiteiten die verboden zijn door de Sancties uitoefent, zonder de voorafgaande toestemming van een daartoe bevoegde overheid (in zoverre dit is toegestaan).

3. VERGOEDING

3.1. Vergoeding. De Klant zal voor de Diensten de Vergoeding betalen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

3.2. Aanpassingen van de Vergoeding.   Als   de   kosten   van   Securitas voor de levering van de Diensten stijgen als gevolg van (i) gestegen arbeidskosten (overschrijding spilindex op basis van viermaandelijkse gezondheidsindex; beslissingen van het PC 317 inzake loon- en arbeidsvoorwaarden; wijziging van de sociale bijdragen ten laste van Securitas) of kosten in verband met auto's of andere ter beschikking gestelde zaken, (ii) wijzigingen van de verzekeringspremies en/of (iii) veranderingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de Diensten, welke een impact hebben op de kosten te dragen door Securitas, heeft Securitas het recht om de Vergoeding tijdens de duur van de Overeenkomst onmiddellijk aan te passen na de Klant vooraf schriftelijk daarvan in kennis te hebben gesteld.

3.3. BTW en andere belastingen. Alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen die naast de Vergoeding dienen te worden betaald.

4. BETALING

4.1. Betaling van de Vergoeding. De Klant zal maandelijks een factuur De facturen moeten binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum worden betaald, zonder enige verrekening, door overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld. Als de Klant een bedrag niet betaalt op het moment dat het verschuldigd is, zal dat beschouwd worden als een wezenlijke contractbreuk door de Klant. Bedragen die niet binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum zijn betaald, worden verhoogd met een verwijlrente van 1% per maand. Als de Klant het bedrag van een factuur betwist, moet hij Securitas binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum schriftelijk daarvan in kennis stellen, zo niet wordt hij geacht de factuur te aanvaarden. Alle kosten in verband met de ontvangst van bedragen die verschuldigd zijn voor de Diensten zijn ten laste van de Klant. Als Securitas een   juridische procedure moet starten of een beroep moet doen op een derde (bijvoorbeeld een incassobureau) voor de invordering van bedragen die op grond van de Overeenkomst aan Securitas verschuldigd zijn, gaat de Klant ermee akkoord om aan Securitas een schadevergoeding te betalen van 10% van het bedrag van de onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR.

4.2. E-invoicing. De Klant aanvaardt dat hij zijn facturen en aanverwante documenten van Securitas in elektronisch formaat ontvangt, onverminderd het recht van Securitas om te allen tijde facturen op papier te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De Klant aanvaardt dat facturen die elektronisch ter beschikking worden gesteld niet meer op papier worden verzonden. De Klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de elektronische facturen en zal zijn originele elektronische factuur gedurende de wettelijke termijn bewaren, samen met de gegevens die de authenticiteit van de oorsprong en de integriteit van de inhoud van de elektronische factuur bewijzen. Derhalve zal de Klant (i) de elektronische factuur, (ii) de digitale handtekening, en (iii) het resultaat van de geldigheidscontrole van de elektronische handtekening, bewaren. De Klant erkent dat hij voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten inzake het ontvangen van elektronische facturen.

4.3. Opschorting. In geval van betalingsachterstand mag Securitas de uitvoering van de Diensten opschorten nadat Securitas de Klant tien (10) dagen vooraf schriftelijk daarvan in kennis heeft Een opschorting ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

4.4. Onmiddellijke contante betaling. Als de Klant niet betaalt omdat hij liquiditeitsproblemen heeft, mag Securitas de verdere uitvoering van de Diensten afhankelijk maken van de onmiddellijke contante betaling voor reeds geleverde Diensten (al dan niet gefactureerd) en/of voor nog te leveren

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Algemeen principe. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving, wordt Securitas' aansprakelijkheid voor Schade van de Klant en enige andere aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst beperkt zoals in dit artikel 5 uiteengezet. Hoewel Securitas bepaalde beveiligingsaanbevelingen kan doen aan de Klant als deel van de onderhandelingen en/of de uitvoering van de Overeenkomst, rust de keuze van de verrichte diensten en/of de gehuurde uitrusting bij de De Klant erkent en aanvaardt dat Securitas niet optreedt als veiligheidsconsulent of veiligheidsadviseur van de Klant en dat Securitas geen algemene aansprakelijkheid op zich neemt voor de beveiliging van de Klant of de Sites en/of eigendommen van de Klant.

5.2. Uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade. Securitas is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, zuivere financiële verliezen en verlies van inkomsten, zaken of opbrengsten, zelfs indien Securitas op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.

5.3. Maximale aansprakelijkheid. Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen in de Overeenkomst zal Securitas' verplichting om de Klant in het kader van de Overeenkomst te vrijwaren in geen   geval   groter   zijn dan 5 X de jaarlijkse facturatiewaarde van de Overeenkomst met echter een maximum van 5.000 EUR per schadegeval en per jaar ingeval de Klant een natuurlijke persoon is, of 200.000 EUR per schadegeval en per jaar ingeval de Klant een rechtspersoon is.

5.4.   Aansprakelijkheid   voor   Schade   ten   gevolge   van   verlies   van sleutels. De aansprakelijkheid van Securitas voor schade door verlies van sleutels en/of andere hulpmiddelen die aan haar door de Klant werden toevertrouwd, is   beperkt   tot   5.000   EUR   per   gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor   Schade   ontstaan   doordat onbevoegden   zich   met de verloren sleutels en/of andere hulpmiddelen toegang verschaffen tot de desbetreffende ruimten en/of objecten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien onbevoegden binnen 24 uur na het verlies van de sleutels en/of andere hulpmiddelen gebruik maken van de verloren sleutels en/of andere hulpmiddelen.

5.5 Klachtenbehandeling. De Klant dient elke vordering die uit de uitvoering van de Diensten voortvloeit, gedetailleerd en schriftelijk ter kennis te brengen van Securitas binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de Klant zich bewust werd (of zich redelijkerwijs bewust had moeten worden) van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vordering. Doet de Klant dit niet binnen deze gestelde termijn, dan is Securitas niet verplicht om in verband met die vordering enigerlei schadevergoeding te betalen.

6. VORDERINGEN VAN DERDEN

6.1. Vrijwaring. De Klant dient Securitas te vrijwaren voor alle Schade die Securitas kan oplopen of alle vorderingen die eventueel door een derde tegen Securitas worden ingediend als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Diensten in het kader van de Overeenkomst, tenzij die Schade of vorderingen het gevolg zijn van bedrieglijk opzet of grove nalatigheid door Securitas, haar werknemers of haar onderaannemers.

7. VERZEKERING

7.1. Verzekering. Securitas   zal   te   allen   tijde   gedurende   de looptijd van de Overeenkomst verzekerd blijven   met   betrekking   tot   de aansprakelijkheid die Securitas in het kader van de Overeenkomst aanvaardt, en dat voor de bedragen en onder de voorwaarden die Securitas naar eigen goeddunken bepaalt. De door Securitas afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal geen Schade dekken die voortvloeit uit handelingen of nalatigheden van de Klant. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Securitas de Klant een verzekeringsattest bezorgen over de hierboven genoemde dekkingen.

8. OPZEGGING EN BEËINDIGING

8.1. Beëindiging om gegronde redenen. Ingeval van een wezenlijke schending door Securitas van haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Klant de Overeenkomst beëindigen mits Securitas hiervan dertig (30) dagen vooraf schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Securitas kan de Overeenkomst   om gegronde redenen beëindigen door de Klant 10 dagen vooraf schriftelijk daarvan in kennis te stellen. “Gegronde redenen” voor Securitas zijn onder meer: (i) elke wezenlijke schending of aanhoudende kleine schendingen door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, (ii) de annulering of wezenlijke wijziging van een verzekeringsdekking van Securitas die relevant is voor de Overeenkomst, (iii) elke wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving die een wezenlijk effect heeft op of leidt tot een wezenlijke wijziging van de verplichtingen van Securitas uit hoofde van de Overeenkomst, (iv) als de Klant insolvabel wordt of als door of tegen de Klant een verzoek tot inleiding van een insolventieprocedure of een soortgelijke procedure is ingediend, of (v) elke handeling,   elke nalatigheid of elk gedrag van de Klant dat naar het redelijke oordeel van Securitas de bedrijfsactiviteiten of reputatie van Securitas in diskrediet brengt of kan De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle Diensten die tot en met de datum van beëindiging zijn geleverd in overeenstemming met de Overeenkomst. Als de beëindiging van de Overeenkomst het gevolg is van een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst door de Klant, dient de Klant Securitas te vergoeden voor alle kosten die uit die inbreuk voortvloeien.

8.2. Ontheffing van prestaties. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Securitas worden ontheven van alle verdere prestaties in het kader van de Overeenkomst en zal Securitas het recht hebben om de Site(s) te betreden en alle apparatuur, materialen, software en/of documenten die aan Securitas toebehoren, op te halen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ophalen en/of vernietigen van elektronische documenten en gegevens).

8.3. Beëindiging in verband met de Sancties. Indien het onwettig is of wordt voor Securitas om, of indien het strijdig is met een wet, uitvoeringsbepalingen, uitvoerende orders of bepalingen in verband met de Sancties om, enige verplichting onder de Overeenkomst uit te voeren, of indien de Klant of de persoon die de Klant direct of indirect in handen heeft of controleert, toegevoegd is aan een Sanctielijst, dan:

  • 8.3.1. mag Securitas, naar eigen goeddunken, onmiddellijk stoppen met de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de Overeenkomst beëindigen; en;
  • 8.3.2. gaat de Klant akkoord dat Securitas niet aansprakelijk is tegenover de Klant voor enige Schade (inbegrepen gevolgschade) die het resultaat is van het feit dat Securitas de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst stopzet of de Overeenkomst zelf beëindigt in overeenstemming met Artikel 3.1. hierboven.

9. GRONDEN VOOR ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Overmacht. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de Overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de partijen, die niet te wijten is aan de fout van één van de partijen en die van dien aard is dat het vorderen van de naleving van de Overeenkomst jegens de andere partij onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. Gevallen van overmacht zijn onder andere, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is: brand, oorlog, mobilisatie of militaire oproeping van een vergelijkbare omvang, valutarestricties, opstand, kaping of een terreurdaad, epidemie, slechte weersomstandigheden, slechte verkeersomstandigheden, tekort aan transportmiddelen, algemene materiaalschaarste of algemeen personeelstekort, stakingen of andere arbeidsconflicten en gebreken of vertragingen in de leveringen door onderaannemers veroorzaakt door een omstandigheid zoals bedoeld in dit artikel 9.1. Niets in het voorgaande zal worden geacht de Klant toe te staan zich te ontheffen van zijn verplichting om de Vergoeding, dewelke ingevolge de Overeenkomst toekomt aan Securitas, te betalen aan Securitas.

9.2. Kennisgeving. De partij die voornemens is om op grond van artikel 9.1 om ontheffing van aansprakelijkheid te vragen, dient de andere partij onmiddellijk te informeren over het zich voordoen van die omstandigheid en over het einde ervan.

9.3. Schadeloosstelling door de Klant. Als de Klant   op   basis   van   een grond voor ontheffing zoals bedoeld in artikel 1. verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dient hij Securitas te vergoeden voor de kosten die gemaakt zijn bij het beveiligen van de Site(s). De Klant dient Securitas ook te vergoeden voor gemaakte kosten voor personeel, onderaannemers en uitrusting die, met toestemming van de Klant, in gereedheid worden gehouden om de Diensten te hervatten.

9.4. Beëindiging. Niettegenstaande enige andere bepalingen van de Overeenkomst heeft een partij het recht om de Overeenkomst en/of de Diensten, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, met onmiddellijke ingang te beëindigen als de uitvoering van de betreffende verbintenissen met meer dan dertig (30) dagen wordt uitgesteld ten gevolge van een grond voor ontheffing zoals in artikel 1. hierboven beschreven.

9.5. Totstandkoming van de Overeenkomst tijdens een overmachtssituatie. De partijen komen overeen dat de omstandigheden, zoals beschreven in artikel 9.1, dewelke reeds bestaan of voorzienbaar zijn op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst, tevens worden beschouwd als een grond voor ontheffing van aansprakelijkheid in overeenstemming met artikel 1, op voorwaarde dat de Diensten kunnen worden uitgevoerd op   het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst of de verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog kunnen worden uitgevoerd en er slechts een vertraging of belemmering is in de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de verder duur ervan.

10. VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

10.1. Vertrouwelijke informatie. Elke   partij   dient   vertrouwelijke   informatie van de andere partij die ze in verband met de Overeenkomst heeft ontvangen, vertrouwelijk te houden en mag deze dus niet aan derden meedelen, tenzij dat nodig is met het oog op de uitvoering van Diensten en de   nakoming   van   andere   verplichtingen   uit   hoofde   van    de    Informatie   wordt   als    vertrouwelijk    beschouwd    als    ze door de bekendmakende partij op het moment van bekendmaking als vertrouwelijk werd bestempeld of als de ontvangende partij, rekening houdend met alle omstandigheden rond de bekendmaking, redelijkerwijs zou moeten weten dat de bekendgemaakte informatie vertrouwelijk is. Voor alle duidelijkheid: de Dienstenplannen van Securitas (met inbegrip van het veiligheidshandboek en/of soortgelijke documentatie) worden voor de toepassing van dit artikel 10 altijd als vertrouwelijke informatie beschouwd en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Geen van beide partijen heeft krachtens de Overeenkomst een geheimhoudingsplicht met betrekking tot informatie die: (i) publiek beschikbaar is of later publiek beschikbaar wordt zonder schending van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, (ii) in het bezit was van de andere partij vóór de eerste bekendmaking ervan in het kader van de Overeenkomst, (iii) door de andere partij is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar vertrouwelijke informatie die van de bekendmakende partij is ontvangen; (iv) zonder beperking is verkregen van een derde partij die naar het redelijke oordeel van de andere partij vrij is om dergelijke informatie te verstrekken zonder schending van enige verplichting jegens de bekendmakende partij; (v) is bekendgemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij, of (vi) is bekendgemaakt op grond van een bevel of eis van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie. Voor alle duidelijkheid: de partijen komen overeen dat alle informatie die op grond van de Overeenkomst als vertrouwelijk wordt beschouwd, kan worden gebruikt door de partijen en hun respectievelijke adviseurs en binnen de Securitas Groep, op voorwaarde dat deze adviseurs en andere relevante derde partijen ook gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens even streng zijn als de vertrouwelijkheidsverplichtingen onder deze algemene voorwaarden.

10.2. Gegevensbescherming. Met het oog de uitvoering van de Overeenkomst kunnen persoonsgegevens van de Klant of diens vertegenwoordigers en contactpersonen door Securitas worden geregistreerd en Deze persoonsgegevens kunnen door Securitas en de andere vennootschappen van de Securitas Group tevens verwerkt worden om de Klant te informeren over producten en diensten die met de activiteiten van Securitas en de andere vennootschappen van de Securitas Group verband houden. Securitas kan de vermelde persoonsgegevens ook meedelen aan contractuele partners die de Klant willen informeren over gerelateerde producten of diensten. Voor operationele en veiligheidsdoeleinden worden alle telefonische gesprekken tussen de Klant of de door hem opgegeven contactpersonen en het Care Center van Securitas geregistreerd. De opnamen worden daarbuiten enkel voor de kwaliteitscontrole van de dienstverlening door het Care Center van Securitas gebruikt. Securitas en de Klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”) van toepassing is. De Klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Securitas is enkel verwerker in de zin van de AVG en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de Klant. De Klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Securitas, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de AVG) te zullen naleven. De Klant vrijwaart Securitas integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten) kosten, voor alle aanspraken van derden in dit verband. Bij gebruik van camera’s is de Klant verantwoordelijk voor het naleven van de camerawetgeving die van toepassing is.

10.3. Analyses van Diensten. Securitas kan (i) statische en andere informatie verzamelen met betrekking tot de prestaties, de werking en het gebruik van de Diensten, en (ii) de gegevens van de Klant in geaggregeerde vorm gebruiken voor veiligheids- en operationeel beheer, voor het maken van statistische analyses, en voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden ((i) en (ii) hierna gezamenlijk "Analyses van Diensten" genoemd). Securitas kan de Analyses van Diensten openbaar maken; de Analyses van Diensten zullen echter geen gegevens van de Klant bevatten in een vorm die ertoe kan leiden de Klant te identificeren. De Analyses van Diensten vormen geen en zullen in geen geval worden gelijkgesteld met persoonsgegevens in de zin van de AVG. Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, behoudt Securitas alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten en uitkomsten van de Analyses van Diensten.

11. NIET-AFWERVING

11.1. Niet-afwerving. De Klant stemt ermee in dat, als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, direct of indirect, een persoon aanwerft die door Securitas of een tot de Securitas Groep behorende vennootschap wordt of werd tewerkgesteld en die betrokken is of was bij de levering van de Dienste in het kader van de Overeenkomst, hij Securitas een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10.000 EUR zal betalen voor elke dergelijke persoon die door hem wordt aangeworven in overtreding met dit artikel 11. De Klant erkent dat deze vergoeding geen boete is, maar een redelijke inschatting uitmaakt van de kosten die Securitas voor de werving en opleiding van dergelijke persoon heeft gemaakt. Deze clausule ontneemt het recht niet aan Securitas om een hogere vergoeding te vorderen voor bewezen schade boven het bedrag van 10.000 EUR.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. Intellectuele eigendomsrechten op back-office en productiesystemen. De    Securitas    Groep    en/of     haar    licentiegevers zijn   de   exclusieve   eigenaars   van    alle    back-office    en productiesystemen die gebruikt worden   voor   de   levering   van   de Diensten, inclusief   monitoring,   bewaking,   dispatching,   bewaking   op afstand   en   rapportagesystemen,   en   inclusief   alle   technische infrastructuur, systemen, software, gereedschappen, hardware, apparatuur, documentatie, informatie, gegevens en andere materialen die daarin zijn opgenomen en Aan de Klant worden geen toegangs- of gebruiksrechten voor dergelijke productiesystemen verleend, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel 12 wordt vermeld.

12.2. Intellectuele eigendomsrechten op materialen geproduceerd door de Securitas Groep. De Securitas Groep is en blijft de exclusieve eigenaar van alle documentatie en andere materialen die door de Securitas Groep worden geproduceerd in verband met de levering van de Diensten (de "Security Manual" en/of soortgelijke documentatie) onder de Overeenkomst.

12.3. Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten.   Om   elke twijfel te vermijden, komen de partijen overeen dat niets in de Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het verlenen   aan   een partij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, van rechten door middel van een licentie of anderszins, expliciet of impliciet, op of in een van de intellectuele of industriële eigendommen van de andere partij.

12.4. Intellectuele eigendomsrechten op hardware en apparatuur. De Securitas Groep en/of haar licentiegevers zijn de exclusieve eigenaren van alle hardware en andere apparatuur, en gerelateerde software en documentatie, die bij de Klant worden geïnstalleerd met het oog op het ontvangen van de Diensten gedurende de looptijd van de Het recht van de Klant om dergelijke hardware en andere apparatuur, en gerelateerde software en documentatie te gebruiken, vervalt bij beëindiging van de Overeenkomst.

12.5. Intellectuele eigendomsrechten op gezamenlijke  ontwikkelingen. Indien Securitas   en   de   Klant   overeenkomen   dat   Securitas   (of   een ander bedrijf binnen de Securitas Groep) bepaalde interfaces of andere software of materialen zal ontwikkelen voor de integratie van de systemen en apparatuur van Securitas en de Klant, zullen de partijen in elk afzonderlijk geval een akkoord bereiken over de eigendom en licenties daarvoor (inclusief onderhoud en kosten indien relevant), en indien een dergelijke akkoord niet werd gesloten, zal de Securitas Groep de eigenaar zijn van dergelijke interfaces of andere integratiesoftware of -materialen, en zal de Klant een licentie krijgen om deze te gebruiken voor het ontvangen van de Diensten gedurende de looptijd van de    In dat   geval   vervalt   het recht   van   de Klant   om   dergelijke interfaces   of   andere integratiesoftware of -materialen te gebruiken bij beëindiging van de Overeenkomst. De Securitas Groep is verder eigenaar van en heeft alle rechten op alle andere verbeteringen, voorgestelde wijzigingen en aanpassingen van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten.

12.6. Licentie voor het gebruik van rapporteringstoepassingen. Voor bepaalde Diensten kan de Securitas Groep bepaalde rapporteringstoepassingen aanbieden voor gebruik op bijvoorbeeld mobiele apparaten. De Klant krijgt hierbij een niet-exclusieve licentie om dergelijke rapporteringstoepassingen te gebruiken, beperkt tot het gebruik voor het ontvangen van de Diensten gedurende de looptijd van de Het recht van de Klant om dergelijke rapporteringstoepassingen te gebruiken vervalt bij de beëindiging van de Overeenkomst.

12.7. Recht op gebruik van gedeelde of gecreëerd informatie en gegevens. Partijen komen overeen dat alle informatie en gegevens die onder de Overeenkomst worden gedeeld of gecreëerd, mogen worden gebruikt door de partijen, hun respectievelijke adviseurs en binnen de Securitas Groep (op voorwaarde dat deze adviseurs en andere relevante partijen ook gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens even streng zijn als de vertrouwelijkheidsverplichtingen onder deze algemene voorwaarden) voor het analyseren, verbeteren van de diensten en/of de rapporteringsmogelijkheden.

12.8. Intellectuele  eigendomsrechten    op    handelsmerken.    De Securitas Groep   en/of    haar licentiegevers   zijn   de   exclusieve   eigenaar van alle handelsmerken, productnamen   en   andere   merknamen   die gebruikt worden voor of in verband met de Diensten. Aan de Klant worden geen rechten verleend om dergelijke handelsmerken, productnamen en andere merknamen te gebruiken.

13. DIVERSE BEPALINGEN

13.1. Onafhankelijkheid. Securitas is een onafhankelijke Niets in de Overeenkomst zal een partnership of relatie van opdrachtgever of agent of werkgever en werknemers tot stand brengen.

13.2. Deelbaarheid. Indien een bepaling van de Overeenkomst als niet afdwingbaar wordt beschouwd, dient die bepaling zodanig te worden gewijzigd dat ze wel afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, en blijven alle andere bepalingen onverkort van Als de niet-afdwingbare bepaling niet aldus kan worden gewijzigd, wordt ze uitgesloten van de Overeenkomst en blijven alle andere bepalingen van de Overeenkomst onverkort van kracht.

13.3. Volgorde van prioriteit. Indien verschillende delen van de Overeenkomst strijdig zouden zijn, prevaleren de documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst  in   de   volgende   afdalende   volgorde:   (i)   het   contract tussen Securitas en de Klant met betrekking tot de levering van monitoringdiensten, (ii) de bijzondere of specifieke voorwaarden die partijen onderling schriftelijk hebben overeengekomen en (iii) deze algemene en bijzondere voorwaarden.

13.4. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen die op grond van de Overeenkomst dienen te worden gedaan, dienen schriftelijk te gebeuren en dienen per koerier, per fax, per expres of per aangetekende post te worden verstuurd naar het adres van de andere partij zoals vermeld in de Overeenkomst of naar een ander adres dat de andere partij schriftelijk heeft opgegeven. Elke aldus verzonden kennisgeving wordt geacht als volgt te zijn ontvangen: (i) indien persoonlijk afgegeven, bij aflevering (ii) indien  door   een koeriersbedrijf afgeleverd, bij aflevering (iii) indien per aangetekende post verzonden, drie (3) werkdagen na verzending, en (iv) indien per fax verstuurd, bij ontvangst.

13.5. Overdrach Geen van de partijen zal de Overeenkomst overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Securitas mag de Overeenkomst echter  op   elk   gewenst   moment   overdragen   aan   een   van    haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of opvolgers.

13.6. Volledige overeenkomst. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt elke voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomst en akkoord tussen Securitas en de Klant met betrekking tot de Diensten. Uitspraken, toezeggingen of afspraken die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, zullen niet afdwingbaar zijn. Deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn, met uitsluiting van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant, van toepassing op de Overeenkomst en op alle aankooporders met betrekking tot de Diensten.

13.7. Wijzigingen en aanvullende overeenkomsten. Alle wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst of een deel daarvan, zullen pas bindend zijn voor een partij na schriftelijke goedkeuring ervan door een bevoegde vertegenwoordiger van die partij.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

14.1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch Ieder geschil tussen de partijen zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. TESTPERIODE

1.1. Gedurende een periode van veertien (14) dagen, na de indienststelling van de Diensten, zal er een testperiode worden ingebouwd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. Gedurende deze testperiode zal Securitas geen enkele officiële hulpdienst verwittigen in geval van alarm, enkel de door de Klant aangeduide contactpersonen.

2. OPSCHORTING

2.1. Securitas heeft het recht de Diensten tijdelijk op te schorten, zonder ten opzichte van de Klant  tot   enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien het aantal valse alarmmeldingen hiertoe aanleiding geeft (meer dan 3 (drie) per   maand).   Vooraleer   hiertoe wordt overgegaan, zal Securitas de Klant hieromtrent telefonisch en schriftelijk in kennis De opschorting van de Diensten houdt noodzakelijkerwijze   ook    de    opschorting    van    de    dienst interventie na alarm in. De Diensten worden pas hervat nadat de Klant heeft aangetoond   dat   de   nodeloze alarmmeldingen   zullen voorkomen worden.

3. STROOMPANNES

3.1. Securitas behoudt zich het recht voor om bij sectoriële stroompannes geen actie te nemen op alarmen “uitval 220” vermits ieder alarmsysteem beschikt over een noodvoeding. Alarmen van deze noodvoeding worden wel prioritair

4. ABONNEMENTSVERGOEDING

4.1. Abonnementsvergoeding. De prijzen voor de diensten ("abonnementsvergoeding") zijn berekend op basis van een normale hoeveelheid alarmbehandelingen per jaar zoals gespecificeerd in het Contract.

4.2. Bedrag eerste factuu Het bedrag van de eerste factuur dekt de periode vanaf de activatie tot het einde van de volgende facturatieperiode.

4.3. Taksen. Alle rechten en taksen, van welke aard ook, die van kracht zijn op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst of die in de toekomst zouden worden ingevoerd, zullen steeds ten laste zijn van de Klant en door hem moeten worden betaald boven op de abonnementsvergoeding.

4.4. Aanpassing van de Abonnementsvergoeding. Securitas heeft het recht de Abonnementsvergoeding aan te passen indien het maximaal aantal alarmen per type monitoringcontract overschreden Supplementaire alarmbehandelingen worden aangerekend aan een bedrag zoals gespecificeerd in het Contract. De jaarlijkse vergoeding voor de nieuwe periode wordt automatisch berekend op basis van het aantal behandelde alarmsignalen van het afgelopen jaar en   de verhoging zal minimaal lopen over een periode van één jaar. Securitas zal de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.